ELOA
Eheyttä ja laaja-alaista osaamista opetukseen ja arviointiin

ELOA-hanke järjestää laaja-alaista osaamista, oppiainerajat ylittävää oppimista ja niiden opetusta ja arviointia käsittelevän 5 opintopisteen täydennyskoulutuksen varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukion opettajille. Koulutuksessa opit, jaat kokemuksia ja kuulet hyviä käytäntöjä laaja-alaiseen osaamiseen, sitä tukevaan toimintakulttuuriin sekä oppiaine- ja tiedonalarajat ylittävään oppimiseen liittyen.

Ilmoittautuminen kevään 2023 toteutukseen on nyt käynnissä!

MITÄ JA KENELLE?

Varhaiskasvatuksen, peruskoulun ja lukion opettajille tarkoitetussa täydennyskoulutuksessa etsitään ja jaetaan laaja-alaiseen osaamiseen ja oppiainerajat ylittävään opetukseen sekä niiden arviointiin liittyviä hyviä käytäntöjä. Koulutuksessa pohditaan, miten laaja-alainen osaaminen integroituisi luontevaksi osaksi koulun toimintakulttuuria, ja miten eri oppiaineet ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteet yhdistyvät luontevimmin toisiinsa. Samalla syvennytään pohtimaan oppimisympäristön merkitystä ja erilaisia oppijan toimijuutta vahvistavia toimintatapoja.

Koulutus tarjoaa mahdollisuuden syventää teoreettista ymmärrystä laaja-alaisesta osaamisesta sekä pohtia ja kokeilla hyviä käytäntöjä laaja-alaisen osaamisen opetukseen ja arviointiin. Koulutuksessa tarkastellaan oppimisyhteisön toimintakulttuurin, lapsen ja nuoren ikävaiheiden, oppiainekohtaisen ja oppiainerajat ylittävän oppimisen, monipuolisten oppimisympäristöjen sekä arviointikäytäntöjen merkitystä laaja-alaisten tietojen ja taitojen oppimisessa. Koulutuksen laaja kohderyhmä tarjoaa myös mahdollisuuden hahmottaa laaja-alaisen osaamisen pedagogisia jatkumoita ja siirtymiä lapsen ja nuoren oppimispolulla. 

Täydennyskoulutuksessa käytetään monipuolisesti erilaisia oppimismenetelmiä, kuten ajattelupäiväkirjaa, tiimityötä ja käänteistä oppimista sekä digitaalista, oppilaan arviointiin keskittyvää oppimisympäristöä. Koulutukseen osallistuvat opettajat suunnittelevat ja toteuttavat sellaisen tiedonalarajat ylittävän oppimiskokonaisuuden, jossa yhdistyvät valitut tiedonalat ja laaja-alainen osaaminen. 

Suosittelemme, että koulutukseen hakeudutaan opettajapareina tai tiimeinä. Osallistujien tulee olla opetustyössä koulutukseen osallistumishetkellä.

Koulutus jaksottuu viiteen moduuliin. Kukin moduuli sisältää koulutustapaamisen, lukemistoa, itsenäisiä tehtäviä sekä tiimitehtäviä. Moduulien sisällöt punoutuvat yhteen koko koulutuksen läpi kulkevassa, itsenäisesti tai tiiminä toteutettavassa käytännön projektissa, jossa koulutussisältöjä pääsee kokeilemaan omassa opetuksessa tai työyhteisössä. 

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ
 1. Yhteisöjen toimintakulttuurit yhteistyön ja laaja-alaisuuden mahdollistajana 1op

  Osiossa tarkastellaan osallistuvaa ja oppivaa yhteisöä oppimisyhteisön toimintakulttuurin pohjana ja laaja-alaisen osaamisen kehittämiskontekstina. Osiossa käsitellään toimintakulttuuriin vaikuttavia tekijöitä, oppivan yhteisön mallia sekä dialogisuutta ja tiimioppimista.

 2. Laaja-alaisen osaamisen kehityspsykologinen tausta 1op

  Osiossa perehdytään oppimaan oppimisen, ongelmanratkaisun, kriittisen ajattelun, vuorovaikutuksen ja oman oppimisen ohjaamisen taitojen kehittymiseen varhaislapsuudesta nuoruusikään. Osiossa pohditaan, millaisten pedagogisten ratkaisujen avulla laaja-alainen osaaminen voidaan eri ikävaiheissa kytkeä osaksi arjen kasvatus- ja koulutustyötä.

 3. Opetuksen eheyttäminen sekä oppiaine- ja tiedonalarajat ylittävä oppiminen 1op

  Osiossa syvennytään laaja-alaisen osaamisen alueisiin, opetuksen eheyttämiseen ja oppiainerajat ylittävään oppimiseen sekä niiden välisiin suhteisiin. Osiossa puntaroidaan omaan opetustyöhön soveltuvia pedagogisia käytäntöjä oppiainerajat ylittävään opetukseen sekä oman työyhteisön sisäiseen ja ulkoiseen yhteistyöhön.

 4. Laaja-alaisen osaamisen pedagogiikka ja monipuoliset oppimisympäristöt 1op

  Osiossa keskitytään oppijan osallisuutta, toimijuutta ja oppimisen omistajuutta vahvistavaan pedagogiikkaan sekä opettajan rooliin oppimisen ohjaajana. Osiossa perehdytään formaalien, informaalien ja non-formaalien oppimisympäristöjen mahdollisuuksiin laaja-alaisen osaamisen kehittämisessä.

 5. Laaja-alaisen osaamisen arviointikäytännöt ja välineet 1op

  Osiossa arviointia tarkastellaan toimintakulttuurin ja laaja-alaisen osaamisen kehittämisen näkökulmista. Osiossa perehdytään laaja-alaisen osaamisen ja eri oppiaineiden tavoitteisiin sekä oppiainekohtaiseen ja oppiainerajat ylittävään arviointiin toimiviksi koettuja käytäntöjä jakaen.


MILLOIN?

Koulutus järjestetään verkossa pääosin paikkaan ja aikaan sitomattomasti: vain ryhmän aloitus- ja lopetuspäivät toteutetaan hybridiopetuksena, jonka paikka ilmoitetaan myöhemmin. Hybridipäiviä lukuun ottamatta osallistujat voivat siis määrätä opiskelutahtinsa itse.

Koulutus on 4–6 kuukauden mittainen, ja se järjestetään kaksi kertaa. Seuraava toteutus on maaliskuusta toukokuuhun 2023.

Kevään 2023 toteutuksen aikataulu

Moduuli 1: Kurssin käynnistys ja yhteisöjen toimintakulttuurit yhteistyön ja laaja-alaisuuden mahdollistajana

perjantai 17.3.2023 klo 10:00–16:00

Moduuli 2: Laaja-alaisen osaamisen kehityspsykologinen tausta

maanantai 27.3.2023 klo 15:00–17:00

Moduuli 3 Opetuksen eheyttäminen sekä oppiaine- ja tiedonalarajat ylittävä oppiminen

torstai 13.4.2023 klo 15:00–17:00

Moduuli 4 Laaja-alaisen osaamisen pedagogiikka ja monipuoliset oppimisympäristöt

keskiviikko 26.4.2023 klo 15:00–17:00

Moduuli 5 Laaja-alaisen osaamisen arviointikäytännöt ja välineet

tiistai 9.5.2023 klo 15:00–17:00

Omien kokeilujen esittely ja kurssin päätös

maanantai 22.5.2023 klo 10:00–16:00

Mitä maksaa?

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa ja osallistujille maksutonta opetuksen osalta. Matka- ym. kuluista vastaa osallistujataho.

Kuka kouluttaa?

Koulutuksen järjestää ELOA-hanke, jota johtaa tutkija Jani Vepsä ja jonka koulutuskoordinaattorina toimii tutkija Faruk Nazeri. Kouluttajina on alan johtavia tutkijoita sekä käytännön asiantuntijoita Tampereen yliopistosta, Aalto-yliopistosta ja Jyväskylän yliopistosta. ELOA-hanke on osa REAL-tutkimusryhmän toimintaa, ja kurssimateriaaleihin voi tutustua jo etukäteen tutkimusryhmän avoimesta materiaalipankista.

Hyödyt?

Osallistuja saa tutkimukseen perustuvaa osaamista, työkaluja ja käytännön vinkkejä laaja-alaisen osaamisen ja oppiaine- sekä tiedonalarajat ylittävien kokonaisuuksien opettamiseen ja arviointiin. Koulutuksessa käytetään menetelmiä, joita voi hyödyntää omassa opetuksessa. Samalla tarjotaan eväitä opetusryhmän tai opettajatiimin toimintakulttuurin muovaamiseen.

Koulutukseen sisältyy omassa koulussa tai varhaiskasvatuksen yksikössä toteutettavat kokeilut, joihin saa tukea koulutuksesta ja koulutuksen järjestäjiltä. Kokeiluissa yhdistetään tiedonalakohtaisia ja laaja-alaisen osaamisen tavoitteita omaan kouluun tai yksikköön sekä opettajalle itselleen sopivin keinoin.

Opettaja, tule mukaan oppimaan, jakamaan ja kokemaan!


Lisätietoja täydennyskoulutuksesta:

Faruk Nazeri
Tutkija
faruk.nazeri@tuni.fi