Tavoitteet

“Laaja-alaisen osaamisen arviointi formaaleissa ja informaaleissa oppimisympäristöissä” on opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama opettajankoulutuksen kehittämishanke, eli yksi hallituksen vuonna 2018 alkaneista kärkihankkeista. Sen tavoitteena on toteuttaa kansallinen laaja-alaisen osaamisen, formaalin opetuksen ja informaalin oppimisen yhteistyöverkosto opettajankoulutukseen sekä määritellä laaja-alaista osaamista kansainvälisen tutkimuskirjallisuuden avulla Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman (2014) laaja-alaisen osaamisen tavoitteiden tueksi. Lisäksi konkreettisena tavoitteena on kehittää opettajaksi opiskelevien ja täydennyskouluttautuvien opettajien taitoja arvioida laaja-alaista osaamista informaaleissa ja formaaleissa oppimisympäristöissä.

Tampere

Keväällä 2020 toteutetaan Tampereen yliopiston opettajankoulutuksessa 10 opintopisteen moduuli ”Laaja-alaisen osaamisen opetus ja arviointi”. Moduulissa laaja-alaisen osaamisen eri osa-alueet kytketään oppiainepohjaiseen opetukseen ja niille kehitetään käytännön kautta kokeiltavia opetus- ja arviointimalleja hyödyntäen mm. ajattelun taitojen kehittämisohjelmien, tiedekeskuspedagogiikan ja yrittäjyyskasvatuksen toiminnallisia menetelmiä sekä kansainvälistä tutkimuskirjallisuutta. Tulevana vuonna moduuli otetaan käyttöön myös Helsingin ja Jyväskylän yliopistoissa sekä tarjotaan valtakunnalliseksi malliksi hankkeen loppuvaiheessa. 

Edellisenä keväänä 2019 Tampereen peruskouluissa järjestettiin STEAM-työpajoja opettajankoulutusmoduulin suunnittelun tueksi. Työpajojen tavoitteena oli tutustua tulevan moduulin informaaleissa oppimistilanteissa käytettävään materiaaliin sekä kokeilla digitaalista laaja-alaisen osaamisen arviointivälineistöä. 4D-matematiikkapaja -nimellä kutsutuissa työpajoissa opiskelijat pääsivät mm. pelaamaan roboteilla käyttäen pelivälineinään itse rakentamiaan jalkapalloja.Jyväskylä

Projektin Jyväskylän työryhmä (Kristof Fenyvesi, Tiina Mäkelä and Marja Kankaanranta) vastaa STEAM-pedagogiikan (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) kehittämisestä erityisesti taito- ja tideaineiden näkökulmasta. 

Kristof Fenyvesi and Tiina Mäkelä organisoivat STEAM-työpajan Tampereen yliopiston opettajaopiskelijoille edellä mainitulla 10 opintopisteen moduulissa. Työpajassa he esittelivät STEAM pedagogiikan soveltamismahdollisuuksia formaaleissa ja imformaaleissa oppimisympäristöissä.


Helsinki

Informaalin oppimisen mahdollisuuksien kartoittaminen ja siihen liittyvän teknologian suunnittelu opettajankoulutuksessa.

Opettajankoulutuksessa informaalin opetuksen toimintatapoina on hyödynnetty näyttelyitä, museoita, tiedekeskuksia, kansallispuistoja sekä kulttuurilaitoksia. Lisäksi informaalin oppimisen tiedekeskuspedagogiikan testattuja malleja on sovellettu kouluopetukseen.

Opettajien omat kokeilut ja monialaiset opintokokonaisuudet ovat olleet käytössä mm. Espoon ja Helsingin kouluilla.

Uusi arviointilomake on kehitelty sekä hankkeen kouluttajien, että tutkijoiden ja osallistuvien opettajien arvioinnin tueksi

Arviointipalaute on kerätty onnistuneesti yli 300 opettajalta.

Tuloksia

Hanketta arvioidaan koko sen keston ajalta vakiintuneilla opetuksen ja oppimisen mittareilla kuten motivaatiomittari Deci-Ryan; visuaalisen päättelyn RAVEN-testi; Euro Barometrh Scienctific Literature. Käytössä ovat myös modernit projektinhallinnon työkalut. Opettajien NEMP-NewEducationalModelParadigm on koeteltu projektityökalu erityisesti formaalin opetuksen ja informaalin oppimisen yhdistämisessä.

Hankkeessa tehdään useita pro gradu –tutkielmia, joilla kartoitetaan mm. opettajien käsityksiä ajattelun taidoista ja oppimaan oppimisesta sekä sitä, miten ajattelu ja oppimaan oppiminen kuvataan opetussuunnitelmassa ja miten se näkyy opetussuunnitelman eri osissa.

Ensimmäinen tieteellinen artikkeli ”Student teachers confidence in teaching of the 21st century transversal competences” on valmistunut ja lähetetty vertaisarvioitavaksi (linkki tulossa). Tuloksia on esitelty mm. seuraavilla kansallisilla foorumeilla: Opettajakoulutusfoorumi, Museolehtoripäivät, Ainedidaktiikan Päivät; Arktikum; Kasvatustieteen päivät ja Ainedidaktiikka 2020. STEAM Eduaction Confernece, Athens; BRIDGES Math & Art World Conference, Lintz. Lisäksi tuloksia on esitelty alan kansainvälisissä seminaareissa ja konferensseissa, esim. STEAM Eduaction Confernece, Athens; BRIDGES Math & Art World Conference, Lintz; ECSITE:n ja Saksan Kleine Kindern Wissenschaftin konferenssit sekä EU:n Science With and For Society -tapahtumat.