Oppimisen tuki varhaislapsuudesta toisen asteen siirtymään: tasa-arvon toteutuminen ja kehittämistarpeet

Johdanto

Koulutuksellisen tasa-arvon periaatteet ovat suomalaisessa koulutuspolitiikassa keskeisiä niin varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen kuin toisen asteen koulutustakuunkin osalta. Erityisopetuksen toimintamallien avulla koko ikäluokka on saatettu saman koulujärjestelmän piiriin ja kullekin oppilaalle pyritään järjestämään parhaiten oppimista ja koulutusjärjestelmässä etenemistä tukeva opetusmuoto.

Perusopetuksen erityisopetusjärjestelmä on kokenut suuria muutoksia vuoden 1998 perusopetuslaista lähtien. Muutosten sarja kulminoitui vuonna 2010 voimaan tulleisiin valtionosuuslain muutoksiin sekä vuonna 2011 voimaan tulleisiin perusopetuslain muutoksiin.

Varhaiskasvatuslaissa (36/1973) oleva lapsen kehityksen ja oppimisen tuen määrittely on selvästi väljempi kuin perusopetuslaissa. Tulkinnanvaraa on paljon enemmän, ja selvitysten mukaan kuntien välillä esiintyy suuria eroja tuen järjestämisessä. Varhaiskasvatuksessa on myös paljon yksityisiä toimijoita, joiden osalta tuen järjestämisestä ei ole tietoa. Esiopetuksen tuen järjestelyt on kuvattu perusopetuslaissa (628/1998).

Tutkimushankeen toteuttaa konsortio, johon kuuluvat Tampereen yliopisto ja Helsingin yliopisto.


Tavoitteet

Tämän hankekokonaisuuden päätavoitteina on selvittää:

– miten lapsen tai oppilaan oikeus tukeen toteutuu varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa mukaan lukien vaikutukset toisen asteen koulutukseen pääsyyn,
– millainen merkitys tuen toteutuspaikalla on oppilaan oppimiseen ja oppimisasenteisiin, sekä
– miten valtionosuusjärjestelmän muutos näkyy tuen toteutumisessa.

Hankkeen osatutkimusten tavoitteet:

Tavoite 1  Alueellisten erojen selvittäminen 
Tavoite 2 
 Tuen toteutuspaikan merkitys 
Tavoite 3
  Erityistä tukea saaneiden oppilaiden sijoittuminen toisen asteen opintoihin 
Tavoite 4 
 Valtionosuusjärjestelmän muutoksen vaikutukset 
Tavoite 5
  Tukijärjestelyt

Hanke on jaettu kahteen osaan:  Varhaiskasvatus ja esiopetus ja  Perusopetus ja toiselle asteelle siirtymä.