Tuettu-tutkimus on Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston muodostaman konsortion tutkimushanke, jossa selvitetään inkluusion toimivuutta opetuksen toteutuspaikan näkökulmasta.

Tavoitteena on tutkia:

1) Miten erityistä tukea saavien oppilaiden opetusryhmä – yleisopetuksen luokka tai erityisluokka – vaikuttaa heidän suoriutumiseensa osaamistehtävissä sekä oppimista koskeviin asenteisiin

2) Miten erityistä tukea saavien oppilaiden opiskelu yleisopetuksen luokassa vaikuttaa muiden oppilaiden suoriutumiseen osaamistehtävissä sekä oppimista koskeviin asenteisiin

3) Miten luokan oppilaskokoonpano vaikuttaa oppilaiden kognitiivisiin suorituksiin sekä oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyviin asenteisiin ja uskomuksiin.

Tutkimuksen tavoite on tuottaa tietoa inkluusion toimivuudesta kaikkien oppilaiden näkökulmasta sekä tuen toteutumisesta osana yleisopetusta tai erilaisissa erityisluokissa. Tämä tieto on tärkeää niin opetuksen järjestäjiä kuin myös lain ja opetussuunnitelman muutostarpeiden arvioimista varten.

Tutkimus toteutetaan nelivuotisena pitkittäistutkimuksena, jossa samoja oppilaita seurataan 4. vuosiluokalta 6. vuosiluokalla valtakunnallisesti kattavalla otoksella (noin 8 600 oppilasta) kolmen vuoden ajan.

Ensimmäinen aineistonkeruun ajankohta on tammi-helmikuu 2022. Tämän jälkeen aineistoa kerätään alkuvuodesta 2023 ja 2024. Tutkimuksen tuloksia julkaistaan tutkimuksen eri vaiheissa.

Lisäksi tutkimuksessa selvitetään kunta-, koulu- ja luokkatason tekijöitä, jotka ovat yhteydessä opetuspaikkaratkaisuihin. Kyselyaineistoa kerätään tutkimuskoulujen rehtoreilta ja opettajilta.

Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia (01.09.2020–31.08.2024).

Tutkimuksen tietosuoja

Tutkimukselle on saatu Helsingin yliopiston ihmistieteiden eettisen ennakkoarvioinnin toimikunnalta lausunto (17.5.2021) osoitukseksi sitoutumisesta tutkimuseettisten periaatteiden noudattamiseen.

Tutkimuksen tietosuojaa koskeva vaikutustenarviointi (DPIA) on hyväksytty Tampereen yliopistossa 27.8.2021.

Tutkimuksen tietosuojailmoitukset ovat luettavissa tästä:
Oppilasaineistoa koskeva tietosuojailmoitus
Rehtori- ja opettaja-aineistoja koskeva tietosuojailmoitus

Lisäksi kaikki tutkimukseen osallistuvat oppilaat katsovat tutkimuksen aluksi lyhyen videon, joissa tutkimuksen tietosuojasta kerrotaan heille selkokielellä.

Tutkimusryhmä

Vastuullinen johtaja, Professori Markku Jahnukainen (Helsingin yliopisto)

Vastuullinen johtaja, Professori Mari-Pauliina Vainikainen (Tampereen yliopisto)
TUTKIMUSryhmän jäsenet

Projektipäällikkö/Tutkijatohtori Ninja Hienonen (Tampereen yliopisto ja Helsingin yliopisto)

Tutkijatohtori Meri Lintuvuori (Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopisto)

Tutkijatohtori Sanna Oinas (Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopisto)

Projektikoordinaattori Faruk Nazeri (Tampereen yliopisto)

Tutkija Milja Saarnio (Tampereen yliopisto)

Ohjelmoija Mikko Asikainen (Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopisto)

Tutkimusavustaja Esko Lindgren (Helsingin yliopisto ja Tampereen yliopisto)

tutkimuksen yhteyshenkilöT

Ninja Hienonen
ninja.hienonen@tuni.fi
+358 50 3182273

Markku Jahnukainen markku.jahnukainen@helsinki.fi
0294144122