Tämän hankkeen tarkoituksena on luoda uudenlaisia dynaamisia digitaalisia arviointityökaluja laaja-alaisen osaamisen arvioimiseksi koulutusinstituutioissa.

Projekti koostuu kahdesta osasta:

    Osa 1   Tutkimusperustainen viitekehys tietokonepohjaiseen laaja-alaisen osaamisen opettamiseen

    Osa 2   Uusien arviointi- ja opetusmenetelmien kehittäminen ja pilotointi.

Ensimmäisessä osassa analysoidaan olemassaolevaa arviointitietoa ja raportoidaan tulokset. Tämän pohjalta tuotetaan tieteellinen perusta arviointialustan kehittämiseksi. Toisessa osassa testataan uutta arviointi- ja koulutusalustaa useissa pilottitutkimuksissa.

Tässä projektissa tietokonepohjaista opetusta kehitetään lokitietoanalyysin avulla, erityisesti sen käyttöä laaja-alaisen osaamisen kehittämisessä sekä opetuksen interventioissa.

Tutkimuskysymykset

  1.    Kuinka tulevaisuuden taidot eli laaja-alainen osaaminen pitäisi määrittää ja kuinka niitä tulisi arvioida ja opettaa, jotta parhaiten voidaan tukea tukea
1.      kognitiivisten ja ei-kognitiivisten taitojen kehittymistä?

  2.     Voiko laaja-alaista osaamista mitata käyttämällä lokitietoja itse täytettävien kyselyiden sijaan?

  3.    Kuinka tietokoneavusteisia testejä voidaan hyödyntää mukautuvien opetusohjelmistojen suunnittelussa?

  4.     Kuinka lokitietoanalyysi voi auttaa tunnistamaan kriittisiä pisteitä monimutkaisten ongelmien ratkaisuprosessissa ja antamaan niistä
  
4.     paikkansapitävää palautetta?

Tässä projektissa on mahdollisuuksia tärkeisiin tieteellisiin läpimurtoihin, sillä lokitietoanalyysi on edelleen kehkeytyvä alue kasvatustieteellisessä tutkimuksessa. Tavoitteena on, että vuodesta 2021 alkaen dynaaminen tutkimusperustainen laaja-alaisen osaamisen arviointi- ja opetusmenetelmä on laajasti käytössä Suomen kouluissa.