Valtakunnallinen tutkimus koronatilanteen aikaisista etäopetusjärjestelyistä

Johdanto

Siirtyminen etäopiskeluun yllättäen voidaan nähdä konkreettisena koko koulutusjärjestelmäämme koskevana laajana etäopetuskokeiluna, joka ohjaa viimeistään nyt opettajat ja oppilaat tietokoneiden ja erilaisten sähköisten oppimisalustojen ääreen. Näennäisen sujuvasta etäopetukseen siirtymisestä huolimatta voidaan kuitenkin olettaa, että koulut, opettajat ja oppilaat ja heidän huoltajansa ovat kokeneet tämän muutoksen monin eri tavoin. Osa kouluista ja kodeista ovat olleet valmiimpia tilanteen vaatimaan muutokseen kuin toiset. Tutkimuskirjallisuudesta tiedetään, että etäopiskelu vaatii erilaisia itsesäätelytaitoja kuin luokkahuoneessa tapahtuva oppiminen (Persico & Steffens, 2017), joten on tärkeää kartoittaa millaiset etäopetusjärjestelyt ovat hyödyllisiä oppimiselle ja mitkä tukevat hyvinvointia. 

Tutkimuksen toteuttavat yhteistyössä Tampereen yliopiston Koulutuksen, arvioinnin ja oppimisen tutkimusryhmä (REAL), Tampereen yliopiston Lasten ja nuorten terveyden edistämisen tutkimusryhmä (NEDIS) ja Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA.  Tutkimusta rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö.

Lue hanketta koskevat tiedotteet  blogistamme.


Tutkimus koostuu kolmesta erillisestä vaiheesta:

AIneistonkeruu

Aineistonkeruu toteutettiin keväällä 2020 ensin #uuttakoulua-hankkeen mukana olevien 16:sta kunnan peruskouluissa, jonka jälkeen tutkimus laajennettiin kattamaan kaikki Suomen kunnat ja peruskoulut.

Tutkimuksen aineisto kerättiin koulujen rehtoreilta, opettajilta, oppilashuoltoryhmien jäseniltä ja muilta oppilaiden kanssa työskenteleviltä sekä 4.‒10.-luokkien oppilailta ja 1.‒10.-luokkalaisten oppilaiden huoltajilta.

RAportointi ja vertailu

Kyselytutkimuksen tulokset analysoidaan syvällisemmin ja tulokset raportoidaan erillisten raporttien lisäksi tieteellisissä artikkelikäsikirjoituksissa. Tämä vaihe sisältää myös vertailua Norjassa osin samoilla mittareilla toteutetun valtakunnallisen kyselytutkimuksen vastauksiin.

Seuranta

Seurantakyselytutkimuksen toteuttamista, analysoimista ja raportoimista lukuvuoden 2020-2021 aikana siten, että tulokset voidaan linkittää toisiinsa koulutasolla.

Yhteyshenkilöt

Professori Mari-Pauliina Vainikainen

Tampereen yliopiston Koulutuksen, arvoinnin ja oppimisen tutkimusryhmä (REAL)

mari-pauliina.vainikainen@tuni.fi

050-437 7303


Professori Risto Hotulainen

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA

risto.hotulainen@helsinki.fi

050-520 1664


Professori Arja Rimpelä

Tampereen yliopiston Lasten ja nuorten terveyden edistämisen tutkimusryhmä (NEDIS)

arja.rimpela@tuni.fi

050-569 8285Tutkijatohtori Raisa Ahtiainen

Helsingin yliopiston Koulutuksen arviointikeskus HEA

raisa.ahtiainen@helsinki.fi

050-318 2186