Laaja-alaisen osaamisen opetus ja arviointi formaaleissa ja informaaleissa oppimisympäristöissä -hankkeen järjestämässä esiseminaarissa esitellään monipuolisesti laaja-alaista osaamista koskevaa tutkimusta ja sovelletaan ajatuksia käytäntöön aiheeseen liittyvissä työpajoissa.

Laaja-alaisella osaamisella (Key competences, 21st Century Skills) tarkoitetaan oppiainerajat ylittäviä yleisempiä tietoja, taitoja ja asenteita, jotka on Suomessakin määritelty eri kouluasteiden opetussuunnitelmien perusteissa kaikkien oppiaineiden yhteisiksi tavoitteiksi ja koulun toimintakulttuurin elementeiksi. Tämän vuoden lopussa päättyvässä, Tampereen, Jyväskylän ja Helsingin yliopistoissa toimivassa 3,5 -vuotisessa Laaja-alaisen osaamisen arviointi formaaleissa ja informaaleissa oppimisympäristöissä -hankkeessa on kehitetty tutkimusperustaisia menetelmiä ja digitaalisia työvälineitä laaja-alaisen osaamisen tueksi. Samalla on rakennettu teoreettisista ja käytännön soveltavista osuuksista koostuvia koulutusmoduuleita, joita on käytetty hanketta toteuttavien yliopistojen opettajankoulutuksessa ja joita parhaillaan sovelletaan myös täydennyskoulutuksessa. Hankkeessa on myös tuotettu laaja avoin materiaalipankki, jonka sisällön luomisessa myös opettajaopiskelijoilla on ollut tärkeä rooli. Hankkeen lopputuotoksena syntyy myös opettajankoulutuksen ja täydennyskoulutuksen oppimateriaaliksi tarkoitettu kirja, joka kokoaa kattavasti yhteen aihetta koskevan tieteellisen tiedon ja käytännön lähestymistavat monesta eri näkökulmasta.

Aamupäivän osuus keskittyy kehittämishankkeen ja sen tuotosten esittelyyn, ja tulevan kirjan eri lukujen kirjoittajat esittelevät tuloksiaan lyhyissä tutkijapuheenvuoroissa. Ennen lounastaukoa tutkijat ovat myös tavattavissa pienryhmissä, ja osallistujat voivat tuoda niissä keskusteluun myös omia näkökulmiaan. Iltapäivän osuudessa päästään kokeilemaan hankkeen aikana kehitettyjä välineitä ja laaja-alaista osaamista edistäviä työskentelytapoja työpajoissa sekä tutustumaan lähemmin hankkeessa kehitettyyn materiaalipankkiin. Esiseminaarin pääasiallinen työskentelykieli on suomi, mutta osa puheenvuoroista ja työpajoista toteutetaan englannin kielellä.

Esiseminaari on osallistujille maksuton, mutta toivomme ennakkoilmoittautumista työpajatyöskentelyn käytännön suunnittelua varten.

Jos lomakkeen linkki ei syystä tai toisesta toimi, kokeile toista selainta.


Yhteyshenkilöt
Ohjelma

Milja Saarnio, tutkija (Tampereen yliopisto), milja.saarnio@tuni.fi
Kristóf Fenyvesi, tutkijatohtori (Jyväskylän yliopisto), kristof.fenyvesi@jyu.fi
Päivi Nilivaara, tutkija (Tampereen yliopisto)
Mari-Pauliina Vain ikainen, professori (Tampereen yliopisto)
Tiina Mäkelä, tutkijatohtori (Jyväskylän yliopisto)
Hannu Salmi, professori/tutkimusjohtaja (Helsingin yliopisto)
Sanna Oinas, tutkijatohtori (Tampereen/Helsingin yliopisto)
Takumi Yada, tutkija (Jyväskylän yliopisto)
Laura Nyman, tutkija (Tampereen/Helsingin yliopisto), esiseminaarin tekninen yhteyshenkilö (laura.k.nyman@tuni.fi)