Tavoitteet

Koulutuksen arvioinnin tutkimusryhmän yleisenä tavoitteena on usein käytännön tarpeiden varaan rakentuneiden koulutuksen arviointitutkimusten tieteellisen ja menetelmällisen laadun kehittäminen ja tulevaisuuden arviointitutkijoiden kouluttaminen yhteiskuntamme tarpeisiin. Sisällöllisesti tutkimusryhmän teemat keskittyvät erityisesti laaja-alaisen osaamisen (esim. oppimaan oppiminen ja ajattelun taidot) mittaamiseen ja harjoittamiseen sähköisen arvioinnin mahdollistamia innovatiivisia teknologisia ratkaisuja hyödyntäen. Lisäksi tutkitaan järjestelmätasolla oppimisen ja koulunkäynnin tukijärjestelyitä. Eri tutkimusteemoja yhdistää pyrkimys koulutuksellisen tasa-arvon varmistamiseen kehittämällä eritasoisia palautejärjestelmiä yksittäisistä oppilaista koulutuksen järjestäjiin ja koulutuspoliittisiin päättäjiin.

Teoreettiset lähtökohdat ja menetelmävalinnat

Teoreettisilta lähtökohdiltaan ryhmä asettuu kasvatuspsykologiseen tutkimusperinteeseen yhdistäen kuitenkin koulutussosiologisia ja erityispedagogisia näkökohtia pyrkimykseensä ymmärtää oppimisen kehitystä koulukontekstissa. Menetelmällisesti tutkimusryhmässä keskitytään isojen kvantitatiivisten arviointi-, tilasto- ja rekisteriaineistojen analysointiin erityisesti rakenneyhtälömallinnuksen ja monitasomallinnuksen eri sovellusten avulla. Ryhmässä mallinnetaan myös tietokonepohjaisen arvioinnin yhteydessä tallentuvia lokitietoja ja pyritään sitä kautta ymmärtämään tilannesidonnaisten tekijöiden yhteyttä koulutuksellisen tasa-arvon ongelmina näyttäytyviin ilmiöihin (esim. isot sukupuolierot oppimistuloksissa).

Koulutuksen arvioinnin tutkimusryhmällä on myös useita yhteistyötahoja ympäri Eurooppaa.